1. Allmänt

I denna Integritetspolicy redogör vi närmare för hur Stelba AB, org.nr. 559208-4171 (”Bolaget”), behandlar personuppgifter om dig i egenskap av att du representerar ett företag, en organisation eller enskilda firma som är eller önskar bli kund hos Bolaget (”Kunden”), eller att du representerar ett företag , en organisation eller din enskilda firma som är en leverantör eller annan samarbetspartner till Bolaget. Vidare behandlar denna policy hanteringen av personuppgifter om dig i egenskap av att du kontaktar Bolaget för frågor eller synpunkter om Bolagets verksamhet.

 1. Personuppgiftsansvarig 

Bolaget är personuppgiftsansvarig för Bolagets behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 1. Information som du eller det företag/organisation du representerar ger till oss

Information om dig kan överlämnas till oss direkt från dig eller från Kunden i samband med att Kunden ingår eller önskar nyttja bolagets tjänster eller direkt från dig eller från den du representerar i samband med att Bolaget ingår avtal eller gör en beställning av vara eller tjänst. Information om dig kan även överlämnas till oss direkt från dig eller från den du representerar i samband med frågor eller synpunkter rörande bolagets verksamhet. Vilka uppgifter vi samlar in om dig, för vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av tabellen nedan. 

Kategorier av personuppgifter Ändamål Laglig grund
Namn
Telefonnummer
E-postadress
Adress till arbetsplatsen eller hemadress i de fall den är fakturaadress.
Bankuppgifter för betalning.
Personnummer (organisationsnummer)  i de fall du har en enskild firma. Momsregistreringsnummer.
Kund till bolaget. Personnummer registreras endast när du som kund anlitar bolaget för hjälp med tjänster för din enskilda firma. Behandlingen är nödvändig för den personuppgiftsansvarige för att kunna fullgöra avtal, för att hålla kontakt med Kunden samt att kunna administrera avtal och uppfylla åtaganden enligt avtalet.
Namn
Telefonnummer
E-postadress
Adress till arbetsplatsen eller hemadressen i de fall verksamheten är registrerat på denna.
Personnummer- i de fall du har enskild firma.
Bokföring och rättsliga förpliktelser.
I syfte att uppfylla författningsreglerade krav, exempelvis kan personuppgifter förekomma på fakturor och i andra handlingar som behandlas för att uppfylla regler om bokföring.
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra bokföringslagen.
Namn
Telefonnummer
E-postadress
Adress till arbetsplatsen eller hemadressen i de fall verksamheten är registrerad på denna.
Personnummer i de fall du har en enskild firma.
Intresseanmälan För att kunna hålla kontakten med ett företag, en organisation, en kommun eller annan som visat intresse av att anlita bolagets tjänster, Behandlingen är nödvändig för den personuppgiftsansvariges berättigade intresse av att marknadsföra sig och hålla kontakt med potentiella kunder (intresseavvägning)
Namn
Telefonnummer
E-postadress
Adress till arbetsplatsen eller hemadressen i de fall verksamheten är registrerad på denna.
Utskick och inbjudningar till kunder & leverantörer. För att kunna skicka inbjudningar och andra utskick till kunder eller andra intressenter. Behandlingen är nödvändig för den personuppgiftsansvariges berättigade intresse av att marknadsföra sig ( intresseavvägning).
Namn
Telefonnummer
E-postadress
Adress till arbetsplatsen eller hemadressen i de fall verksamheten är registrerad på denna.
Personnummer i de fall du har en enskild firma.
Möjliggöra kontakt För att kunna hålla kontakten med en leverantör eller samarbetspartner i frågor som rör leverantörens eller samarbetspartnerns varor eller tjänster. Behandlingen är nödvändig för den personuppgiftsansvariges berättigade intresse av att tillhandahålla kundservice och information till leverantör/samarbetspartner. (avtal).

 1. HUR LÄNGE BEVARAR VI dina personUPPGIFTER?

Dina personuppgifter bevaras så länge det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Bolaget följer upprättad gallringsplan. För att få information om vilka personuppgifter om dig som lagras hos Bolaget, kontakta Sten Olsson, sten.olsson@stelba.se .  

 1. vem lämnar vi ut personuppgifterna till?

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part enligt tabellen nedan.

Tredje part Anledningen till att personuppgifterna lämnas ut till tredje part
Leverantör av molntjänst Bolaget lagrar delar av sin information i en molntjänst, varför dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till leverantören av sådan molntjänst. 
Myndigheter Personuppgifter kan komma att överlämnas till myndigheter då det krävs för att uppfylla rättsliga förpliktelser, exempelvis skattelagstiftning och bokföringslag.

 1. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJELAND
  1. Bolaget kommer inte att överföra dina personuppgifter till något land utanför EU/EES.
 2. DINA RÄTTIGHETER
  1. Bolaget ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. 
  2. Bolaget kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
  3. Du har rätt att av Bolaget begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter (exempelvis om sådan radering krävs enligt tillämplig lagstiftning), begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig) samt en rätt att invända mot behandlingen under de förutsättningar som tillämplig dataskyddslagstiftning medger. 
  4. I den mån tillämplig lagstiftning medger har du rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig. 
  5. Om du inte vill att Bolaget behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst skriftligen anmäla detta till Bolaget. När Bolaget har mottagit din anmälan kommer Bolaget att upphöra med att behandla personuppgifterna för detta marknadsföringsändamål.
  6. Du har rätt att kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från Bolaget om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt 7.

Vi ser gärna att du hör av dig till oss om du har några klagomål beträffande vår behandling av dina personuppgifter, så att vi kan korrigera vår behandling om det är nödvändigt. Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående Bolagets behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

 1. skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Bolaget har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

 1. GDPR-organisation

Sten Olsson, VD och GDPR-ansvarig.

 1. Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta Bolaget om du har några frågor om denna Integritetspolicy eller behandlingen av dina personuppgifter.
GDPR-kontakt, Sten Olsson
E-postadress: sten.olsson@stelba.se

Om du vill begära ut ett registerutdrag ska detta ske skriftligen till:

Stelba AB
Att: GDPR
Jan-Eriks väg 16B, 743 30 Storvreta